3. Świadectwo - podstawowy sposób głoszenia

„Głoszenie winno przede wszystkim przez świadectwo. (...) Jest ono wieszczeniem Dobrej Nowiny, milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym. (...) Do dawania takiego świadectwa powołani są wszyscy chrześcijanie”. [EN 21]
„Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji.” [RM 42]
 

Potrzebę świadectwa uzmysławiają nam biblijne obrazy lampy, którą stawia się na świeczniku, soli ziemi. Dla wielu dzisiejszych ludzi "jedyną Ewangelią jaką będą czytali, będzie nasze chrześcijańskie życie".
Ukazywanie roli świadectwa chrześcijańskiego życia winno być wielką zachętą do rewizji własnego życia w świetle Ewangelii.
Papież zachęca, aby wspólnoty chrześcijańskie dawały autentyczne świadectwo Chrystusowi. Osoby, które weszłyby do Wspólnoty "doznałyby rozczarowania, gdyby znalazły życie pozbawione zapału i znaków odnowy". [por RM 47] Papież nie mówi, że nie znalazłby życia idealnego, lecz życia pozbawionego znaków odnowy.
Często w słowach ukazujemy jak Bóg działa w naszym życiu. To właśnie nazywamy "świadectwem". Myślę, że winniśmy w trakcie formacji także uczyć składania takiego świadectwa, by było krótkie, jasne, koncentrujące się na osobie Jezusa, ukazujące przemianę. Kilka praktycznych uwag odnośnie składania świadectwa znajdziemy w Teczce Roku z 1997 r.

„[Życie chrześcijańskie] nie wystarczy, ponieważ nawet najpiękniejsze świadectwo przestanie wreszcie kiedyś oddziaływać bez objaśnienia, i rozwinięcia przez jasne wieszczenie Pana Jezusa. (...) Dobra Nowina obwieszczona przez świadectwo życia, musi być wcześniej czy później obwieszczona także słowem życia. Nie ma prawdziwej ewangelizacji bez głoszenia imienia i nauki, życia i obietnic, Królestwa i tajemnicy Jezusa Nazareńskiego, Syna Bożego”. [EN 22]

Św. Piotr domaga się, abyśmy byli zawsze gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która jest w nas. (1 P,3,15). Z czego rodzi się wiara? Ze słuchania, a tym co się słyszy jest Słowo Boże. (por. Rz 10,14nn)
Spotykamy się czasami z ludźmi, który nadto akcentują świadectwo chrześcijańskiego życia przeciwstawiając je głoszeniu słowa. Wydaje się to być ucieczką od jasnego zwiastowania Dobrej Nowiny. Nie oznacza to, że każdy ma obdarowanie "ewangelisty" o której mówi św. Paweł w Ef 4,11nn. Trzeba zobaczyć, że te dwa sposoby składania świadectwa (życiem i słowem) uzupełniają się - "żyję tak i tak, dlatego, że..." Bez ukazania źródła chrześcijańskiego życia - Jezusa Chrystusa - będziemy doprowadzać ludzi do humanizmu.

Wszystkim pracownikom w ewangelizacji konieczne jest pieczołowite przygotowanie, a jak najbardziej potrzebują tego ci, którzy oddają się posłudze Słowa. [EN 73]
 

Wniosek:
- potrzebne jest we wspólnotach wypracowywanie sposobu przygotowywania ludzi do proklamowania podstawowych prawd Ewangelii (także z mocnym podkładem Biblijnym).
- może warto w formację animatorów wpisać doświadczenie którejś ze szkół ewangelizacji, spotkania i formację proponowaną przez Centralną Diakonię Ewangelizacji (np. miesięczne szkoły).

Mówiąc o świadectwie zatrzymajmy się jeszcze nad sposobami ewangelizacji.

„Sposoby ewangelizacji zmieniają się w zależności od okoliczności czasu, miejsca i kultury ludzi. (...) Przede wszystkim na nas, pasterzach Kościoła, ciąży obowiązek odważnego, mądrego i wiernego względem treści zawartej w ewangelizacji szukania nowych sposobów, jak najbardziej przydatnych i skutecznych w niesieniu ludziom współczesnym ewangelicznej nowiny”. [EN 40]
„Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają... [RM 37]
 

Papież Jan Paweł II mówiąc w 1983 r. o Nowej Ewangelizacji mówi , że jest ona „nowa w swym zapale, nowa w metodach, nowa w sposobie wyrazu”. Zauważmy jednak, że jest ona jednak "stara" (to znaczy niezmienna) co do treści.

2. Nawiązanie
relacji
\
3. Świadectwo
\
Ad
intra
1. JEZUS 4. Proklamacja
Dobrej Nowiny
/ /
7. Wspólnota 5. Zaproszenie
\ /
6. Postewangelizacja

Proklamacja Dobrej Nowiny