2. Nawiązanie relacji


Przypatrując się Jezusowi nauczającemu dostrzegamy prostotę języka, którym się posługiwał, czytelność porównań i obrazów. Także św. Paweł, który znalazł się na Areopagu (Dz 17,22nn) tak dostosował swoją mowę, aby jak najbardziej zainteresować słuchających. Te krótkie spostrzeżenia rodzą wniosek: pierwszym krokiem przy zwiastowaniu Dobrej Nowiny jest nawiązanie relacji.
„... ewangelizacja wiele traci na swej mocy i wpływie, jeśli nie uwzględnia charakteru ludzi, do których się zwraca, jeśli nie posługuje się ich językiem, znakami, obrazami, jeśli nie odpowiada na stawiane przez nich pytania, jeśli wreszcie nie dotyczy i nie porusza ich rzeczywistego sposobu życia”. [NE63]
 

Zatem pierwszym etapem w ewangelizacji jest słuchanie z uwagą i szacunkiem. Już sama świadomość, że ktoś miał dla mnie czas, ktoś mnie wysłuchał jest niejednokrotnie wielką pomocą.

„Dzieło ewangelizacji wymaga od tego, kto ewangelizuje, braterskiej coraz większej miłości względem tych, których ewangelizuje.” [EN 79]
 

Paweł VI podaje jako przykład miłość i życzliwość św. Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 2,8). Oznaką tej miłości jest:
- przekazywanie jasnych i pewnych prawd;
- prowadzenie do jedności;
- szacunek;
- wystrzeganie się, aby słabych w wierze nie urazić jakimiś wypowiedziami.
Także Jan Paweł II mówiąc o treści Dobrej Nowiny podkreśla, że:

„Ta nauka powinna być głoszona w kontekście życia człowieka i narodów, które ją otrzymują. Winna ponadto być głoszona w duchu miłości i szacunku względem słuchających, językiem konkretnym i dostosowanym do okoliczności.. Działa w niej Duch, wprowadzając komunię pomiędzy misjonarzem i słuchaczami...” [RM 44]
 

W praktyce nawiązanie bliższej relacji nie zawsze jest możliwe (np. przy ewangelizacji ulicznej). Jednak nawet w takiej sytuacji wydaje się rzeczą konieczną przedstawienie się, powiedzenie kogo reprezentujemy.

2. Nawiązanie
relacji
\
3. Świadectwo
\
Ad
intra
1. JEZUS 4. Proklamacja
Dobrej Nowiny
/ /
7. Wspólnota 5. Zaproszenie
\ /
6. Postewangelizacja

Świadectwo

Do początku